Polski English
WRO 09

Regulamin konkursu


XIII Biennale Sztuki Mediów WRO 09

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem Konkursu Biennale Sztuki Mediów WRO 09 jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów.

2. Konkurs jest otwarty dla prac wykonanych w technikach mediów elektronicznych eksplorujących nowatorskie formy komunikacji artystycznej.

3. Prace mogą być zgłaszane przez artystów, producentów, dystrybutorów oraz inne osoby lub organizacje dysponujące prawami do zgłaszanego dzieła. Każdy zgłaszający może nadesłać maksymalnie do trzech prac. Zgłaszane prace muszą być powstałe po 01.01.2007.

4. Zgłaszanie prac do Konkursu następuje wyłącznie online za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod adresem http://wro09.wrocenter.pl/entry. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane do Konkursu po otrzymaniu przez organizatora kopii preselekcyjnej i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Kopie preselekcyjne prac wraz z wydrukowanym i podpisanym, uprzednio wypełnionym formularzem, należy przesłać na adres:

Centrum Sztuki WRO
Widok 7
50-052 Wrocław, Poland

Przesyłkę należy opisać: Konkurs Biennale Sztuki Mediów WRO 09

Przesyłki spoza Polski powinny być dodatkowo opatrzone informacją:

Artwork for cultural purpose only. Not for commercial use. No commercial value.

5. Jeśli specyfika pracy tego wymaga, zgłoszeniu powinien towarzyszyć dodatkowy opis lub odpowiednie informacje techniczne.

6. Termin nadsyłania prac upływa dnia 15.02.2009. Decyduje data stempla pocztowego.

7. Nie pobiera się opłat wpisowych.

8. Preselekcji nadesłanych prac dokonują organizatorzy. Autorzy prac zakwalifikowanych do Konkursu zostaną o tym powiadomieni indywidualnie. Lista zakwalifikowanych prac zostanie opublikowana na stronie http://wro09.wrocenter.pl.

9. Prace zakwalifikowane do Konkursu będą prezentowane podczas Biennale WRO 09 w formie publicznych pokazów. Jury konkursowe obraduje we Wrocławiu podczas Biennale WRO 09 w dniach 5-10.05.2009.

10. Decyzje komisji selekcyjnej oraz werdykt jury są ostateczne.

11. Organizatorzy nie zwracają kopii preselekcyjnych prac i załączonych materiałów informacyjnych. Kopie pokazowe mogą zostać odesłane na życzenie zgłaszającego.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac w trakcie transportu. Za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie Biennale WRO 09 organizatorzy ponoszą odpowiedzialność do wysokości kosztów materiałowych.

13. Autorom prac zakwalifikowanych do Konkursu organizatorzy zapewniają zakwaterowanie we Wrocławiu w dniach 5-10.05.2009 i wstęp na wszystkie wydarzenia Biennale WRO 09.

14. Zgłoszone do Konkursu prace mogą zostać wykorzystane w audycjach telewizyjnych i publikacjach cyfrowych w zakresie określonym przez zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym. W zależności od wyrażonej zgody zgłoszone prace zostaną zarchiwizowane dla potrzeb niekomercyjnego udostępniania w celach edukacyjnych i badawczych w Centrum Sztuki WRO.

15. Nadesłanie pracy do Konkursu wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu i zgodę na prezentację prac w trakcie wszystkich wydarzeń Biennale WRO 09.
 
 
http://wro09.wrocenter.pl/