Polski English
WRO 09

7-8 maja 2009: Sympozjum Expanded City

Edwin Bendyk
Miasto sympatyczne
Sympathetic City   

Stephen Kovats
Volatile Space: the Implosion of Digital Urbanism
Ulotna przestrzeń: implozja cyfrowej miejskości 

Grzegorz Piątek + Jarosław Trybuś
Budynków życie po życiu
The Afterlife of Buildings 

Ewa Rewers
Expanded City – w cieniu implozji, w świetle aktywizmu
Expanded City – in the Shadow of Implosion, in the Light of Activism

Joachim Sauter
Media Interventions and Extensions in Architecture and Public Space
Interwencje i rozszerzenia medialne w architekturze i w przestrzeni publicznej 

Minna Tarkka
Media Art and Public Access – Democracy, Technology, Locality
Sztuka mediów i powszechna dostępność – demokracja, technologia, lokalność

 
 
http://wro09.wrocenter.pl/